Print

Inspectie -> Onderhoudsinspectie

Bij een inspectie volgens EN 50110/NEN3140/NEN 1010 wordt de veiligheidssituatie van dat moment in kaart gebracht. Bij een conditiemeting volgens NEN 2767 wordt een inschatting gemaakt van de benodigde werkzaamheden aan de installatie en de kosten daarvan voor de komende jaren.

De kosten worden geschat op basis van kengetallen. Die geven aan wat globaal de levensduur is van bepaalde installatiedelen.

In het rapport van de conditiemeting staan de werkzaamheden en kosten voor de komende 10 jaar. In het rapport staat tevens een advies over de volgende datum van conditiemeting. Bij de meeste installaties is dit eens per 5 jaar. Bij oude installaties kan het nodig zijn dit eens per drie jaar te doen.

De conditiemeting kan ideaal worden gecombineerd met een NEN-3140-inspectie en een thermografische inspectie.

De methodiek voor de conditiemeting is ontwikkeld door o.a. de Rijksgebouwendienst en de NVDO. Safetyspec behaalde het certificaat "Gediplomeerd Inspecteur Onroerend Goed, specialisatie elektrotechnische installaties" in 2002.  Zie voor meer informatie de website van de NVDO: www.nvdo.nl

In Nederland is er maar een kleine selecte groep bedrijven die conditiemetingen kan uitvoeren, waarvan Safetyspec er één is.

Per 1 januari 2010 heeft de Rijksgebouwendienst de RgdBOEI-methodiek ingevoerd. BOEI staat voor Brand, Onderhoud, Energieprestatie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. Deze methodiek is nieuw in Nederland en diverse grote vastgoedmaatschappijen gaan dit ook in hun organisatie invoeren. Safetyspec heeft hiervoor op 6 juli 2010 aan de Haagse Hogeschool de diploma's gehaald voor Vastgoed© adviseur en Vastgoed© inspecteur Elektriciteit en Vastgoed© inspecteur Transport met deze cijferlijst. Dit was de allereerste lichting RgdBOEI® geslaagden aan de Haagse Hogeschool.

Beter voor de klant

Met de RgdBOEI®-methodiek kan de Rijksgebouwendienst bijdragen aan een hogere kwaliteit van de service voor de klanten van de dienst:

  • Klanten krijgen meer invloed in het proces
  • Minder overlast door inspectiebezoeken
  • Integrale afstemming deelaspecten in planvorming
  • Beter planmatige instandhoudingen, minder (ver)storingen
  • Veilige en gezonde werkomgeving